AktuelnostiArhiva vestiDruštvo

MEDIJI: Konkurs Opštine Aleksinac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana18. i člana 19.stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasnik RS“ br.126/2014, 16/2016) Odluke o budžetu opštine Aleksinac za 2018. godinu („Službeni list opštine Aleksinac br.25/2017) Opštinsko veće opštine Aleksinac, na sednici održanoj 30.01.2018. godine donosi Odluku o raspisivanju Konkursa u formi javnog poziva koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na sajtu opštine Aleksinac

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE ALEKSINAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI

I Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Aleksinac u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs) raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koje se distribuiraju ili emituju na teritoriji Opštine Aleksinac  i od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Konkurs se raspisuje sa ciljem da mediji budu sredstvo informisanja, edukacije, dijaloga i participacije građana u ostvarivanju prioriteta definisanih strateškim dokumentima, kao i u cilju istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana opštine Aleksinac. Na takav način definisan okvir podrazumeva da su:

1)    Medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;

2)    Medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji Opštine Aleksinac;

3)    Medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih institucija Opštine Aleksinac;

4)    Medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa Opštine Aleksinac;

5)    Medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i sport na teritoriji Opštine Aleksinac;

6)    Medijski dokumentarno-obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda; pravo na rad (programski sadržaji o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);

7)    Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja Opštine Aleksinac;

8)    Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;

9)    Medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji Opštine Aleksinac;

10)  Medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji Opštine Aleksinac;

11)  Medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Aleksinca i okoline);

12)  Informativno-obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Aleksinac.

II Iznos sredstava opredeljenih za konkurs

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa iz oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Aleksinac iznosi 5.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 20.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 dinara.

III Pravo učešća na konkursu ima:

  • Izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila Agencije za privredne registre;
  • Pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

 

Pravo učešća na konkursu NEMAJU:

  • Izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda;
  • Izdavači medija koji su u prethodnom periodu dobili sredstva od opštine Aleksinac, namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj o realizaciji programa odnosno projekata.

Pod medijem se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servisne novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Izdavač više medija može konkurisati sa po jednim projektom za svaki medij.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2018. godine.

IV Kriterijumi za ocenu projekta

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs:

            1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari opšti javni interes u oblasti javnog informisanja.

            2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim  medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1)  ovog člana, posebno se ocenjuje:

1)    Značaj projekta sa stanovišta:

–        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–        ostvarivanje namene konkursa;

–        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

–        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2)    Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–        Usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–        Stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–        Merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–        Razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–        Stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3)    Kapaciteti sa stanovišta:

–        Stepena orgnizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–        Neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–        Stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4)    Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–        Preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, (usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima);

–        Ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1)    Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

2)    Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Konkursna Komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Komisija će ocenjivati i posebno vrednovati način na koji su se mediji predstavili u prethodnoj i ranijim godinama (oni mediji koji su dobili sredstva iz budžeta opštine Aleksinac putem javnog konkursa), ne samo u smislu obaveznog pravdanja sredstava već u smislu kvaliteta programa/projekta koji su realizovali (da li su ispunjeni ciljevi, da li je realizovano više nego što je ponuđeno, da li su građani i ciljne grupe zadovoljne i sl.).

 

V Rokovi

            Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Narodne novine“. Danom objavljivanja konkursa u dnevnom listu biće objavljen i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Aleksinac, na adresi: www.aleksinac.org.

Neblagovremene prijave, kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisan dokument naveden u javnom pozivu, osim obrasca za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće Opštine Aleksinac, na osnovu obrazloženog predloga Komisije, u roku do 60 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka o raspodeli sredstava se donosi u formi rešenja i Opštinsko  veće skenirano rešenje dostavlja svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na svom veb-sajtu.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava, u ime opštine Predsednik Opštine  zaključuje ugovor sa korisnicima sredstava, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta. Korisnik sredstava je dužan da Izveštaj o realizaciji projekta, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, dostavi Opštinskom  veću Opštine Aleksinac do 31.12.2018.godine, na Obrascu 2 – Narativni i finansijski izveštaj, koji se može preuzeti sa sajta opštine Aleksinac, na adresi: www.aleksinac.org, i koji je sastavni deo prateće dokumentacije u okviru javnog poziva.

Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, emisijama, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu koji će sadržati, za svaki prilog, sledeće informacije: naziv priloga/teksta; tema priloga/teksta; učesnici u prilogu; emisija u kojoj je prilog emitovan, rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

VI Dokumentacija koja se prilaže

Prijava se podnosi putem obrazaca za učešće na konkursu, koji se mogu preuzeti sa sajta Opštine Aleksinac, na adresi: www.aleksinac.org

Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja (3 primerka)

Obrazac 1 – Budžet projekta (3 primerka)

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1.Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. Rešenje o registraciji iz Registra medija, odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

4.Overena izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa),

5.Overena izjava da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda i dokaz da nema blokiran račun.

6 vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl isl.).

Podnosilac prijave je u obavezi da navedenu dokumentaciju dostavi u štampanoj i elektronskoj formi – na kompakt disku (CD ili DVD), u zatvorenoj koverti ili paketu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u tri primerka, na obrascima koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (obrasci se nalaze u prilogu konkursa) na pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksinac ili poštom, preporučeno na adresu: Opština Aleksinac, Opštinsko veće Opštine Aleksinac, ul. Knjaza Miloša 169, 18220 Aleksinac, sa naznakom „Konkurs za projekte javnog informisanja-ne otvarati“ .

Osoba za kontakt je Anita Janković, zaposlena u Opštinskoj upravi Aleksinac,

Telefon: 018/809-009, e-mail: anita.jankovic@yahoo.com

VII Poziv za učešće u radu Komisije

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja da predlože članove konkursne komisije i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da se pisanim putem obrate na adresu: Opština Aleksinac, Opštinsko veće Opštine Aleksinac, Ulica  Knjaza Miloša br. 169, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Predlog za člana/članove Komisije  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Aleksinac  u 2018. godini“ ili predajom u Uslužnom centru Opštine Aleksinac, na šalteru broj 13 – Pisarnica.

Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Članove stručne Komisije imenuje rešenjem Predsednik opštine Aleksinac  i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkiju.

Tekst preuzet sa sajta UNS

Tagovi

Povezane vesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Close
Close